Ikona rejestracji

rejestracja

Witamy w panelu rekrutacyjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uzupełnij wszystkie dane, aby móc uczestniczyć w dalszych krokach rekrutacji na studia podyplomowe.

UWAGA ! Podaj adres email, na który będziemy wysyłać wszystkie ważne informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz numer telefonu.

 

Kandydatko, Kandydacie!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz potwierdzenia spełnienia wymogów koniecznych do uzyskania możliwości kształcenia na Uczelni zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na dostawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
b) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
c) w celach związanych ze statutową działalnością Uczelni realizowaną w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
d) otrzymywania informacji o postępowaniu rekrutacyjnym poprzez e-mail, SMS, aplikację mobilną na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
e) otrzymywania materiałów promocyjnych i informacji związanych z działalnością Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez e-mail, SMS, aplikację mobilną na podstawie wyrażonej zgody - zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO - w zakresie obrony i dochodzenia roszczeń.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony, wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, podmioty świadczące usługi księgowe, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub innym uprawnionym administratorom danych (np. dostawcy usług płatniczych).
5. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały również profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

a) dla celu wskazanego w pkt. 3.1 przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi u Administratora w związku z koniecznością zapewnienia możliwości wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z procesem rekrutacji;
b) do czasu wycofania udzielonej zgody (pkt. 3.2) lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania celu przetwarzania danych (pkt. 3.3); w przypadku, gdy Pani/Pan nie znajdzie się na liście osób przyjętych na studia, dane osobowe z procesu rekrutacji zostaną usunięte niezwłocznie. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem drogą mailową - rekrutacja@umed.lodz.pl

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w zakresie realizacji procesu rekrutacji niezbędne na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w pozostałych zaś wypadkach wskazanych w pkt. 3 dobrowolne. Wyrażenie zgód na komunikację z Panią/Panem dodatkowymi kanałami (sms, mail, aplikacja) ułatwi nam nawiązywanie z Panią/Panem kontaktu w procesie rekrutacji.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres mailowy: iod@umed.lodz.pl.

Zgoda wymagana
Zgoda wymagana